Ako so žiakmi komunikovať kontroverzné témy …

Nielen počas realizácie workshopov, na ktorých sme skúmali príčiny vzniku extrémizmu, ale i na podklade dlhoročných pedagogických
a odborných skúseností s prácou s dospievajúcimi mladými ľuďmi, sme prichádzali do kontaktu so žiakmi, ktorí otvorene prejavovali extrémistické názory, propagovali hnutia potláčajúce ľudské práva a slobody a otvorene komunikovali svoje radikálne názory a postoje.

Keďže sme si vedomí, aké náročné je komunikovať s dospievajúcimi ľuďmi témy, ktorých objasnenie a riešenie stojí mnoho úsilia a vyžaduje vyššiu úroveň pedagogických a odborných zručností, prinášame Vám určitý návod, resp. spôsob, ako komunikovať s dotyčným žiakom. Nie je to univerzálna cesta ako docieliť v komunikácii požadovaný finálny efekt, no prostredníctvom postupných krokov v komunikácii s dotyčnou osobou sa Vám budeme snažiť vytvoriť priestor, ktorý Vám umožní zistiť dôvody, ktoré dotyčnú osobu k danému názoru vedú, intenzitu strachu, resp. obáv, ktorými je determinovaná, a taktiež aj jej motiváciu, s ktorou je pri riešení situácie spätá.

Vhodná komunikácia medzi vyučujúcim a žiakom

V komunikácii a diskusii na témy, ktoré vytvárajú u jej účastníkov silný emocionálny náboj, konfliktné situácie či výrazné obranné alebo útočné pozície, je vhodné pristupovať k tým, ktorí sú zainteresovaní do tejto debaty tak, aby nebolo počas nej degradované ich ego, sociálny status či hĺbka a kvalita informácií, ktorými v debate operujú. Je dôležité, aby sa každý názor, postoj, či predsudok rozmenil na drobné tak, aby sme pochopili, ako to dotyčný žiak myslí a čo si pod vyrieknutým skutočne predstavuje.

Následne je žiaduce, formou vhodne kladených otázok a pripájaných overiteľných informácií, približovať sa k momentu, kedy žiak postupne sám prichádza na to, akým spôsobom sa dá situácia riešiť, aby sa neaplikovali extrémistické a radikálne spôsoby riešenia. Je teda mimoriadne dôležité zaistiť, aby sa pedagóg neusiloval vnútiť žiakovi vhodný spôsob riešenia hneď, ale iba mu ukázal cestu a sprevádzal ho po nej prostredníctvom rozhovoru tak, aby k riešeniu dospel nakoniec sám.

Je vhodné, aby údaje, vyžadované pedagógom resp. odborným zamestnancom na prebiehajúcej diskusii, vyhľadávali žiaci počas hodiny. Zistené údaje je vhodné zapisovať na tabuľu, nakoľko vizualizácia daných informácií je pre lepšie pochopenie súvislostí mimoriadne prospešná. Mobilné telefóny s pripojením na internet tak budú mať u žiakov na vyučovaní aspoň na okamih opodstatnenie a žiaci si ich existenciu môžu prepojiť s edukáciou, resp. systémom analyzovania a kritického hodnotenia získaných informácii. Môžu tak nadobudnúť prospešný návyk, ktorý im pomôže lepšie sa orientovať v prostredí plnom dezinformácií a manipulácií.

V prípade, ak si situácia v triede v danom kontexte vyžaduje prítomnosť odborníkov napr. z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, prípadne inej inštitúcie, ktorá disponuje kompetentnými zamestnancami, je vhodné, aby sa tí čo najskôr oboznámili s aktuálnou situáciou a riešili daný problém ihneď. Kooperáciou s danými odborníkmi sa predíde mnohým problémom v budúcnosti, nakoľko sa zabráni ich eskalácii najmä z dôvodu úspešného šírenia radikálnych a extrémistických názorov v danom kolektíve.

 

Ivan Moravčík

 

Mohlo by Vás zaujímať

Ľutujeme, v tejto kategórií sa nenachádza žiaden článok