Workshopy

Typ aktivity: workshop – interaktívna, pútavá a veku primeraná vzdelávacia aktivita pod odborných dohľadom

 • tímová aj individuálna práca žiakov
 • prezentácia tímovej práce v kolektíve
 • diskusia a spätná väzba lektora k výstupom žiakov

Rozsah:

60 – 90 minút (podľa požiadavky zástupcu školy)

Cieľ: 

 • ukotvenie demokratických hodnôt a ľudských práv,
 • posilnenie argumentačných zručností a korektnej práce s informáciami,
 • zvýšenie odolnosti žiakov voči extrémizmu a nenávistnej online propagande.

Worshopy môžu byť v odôvodnených prípadoch realizované aj online, cez niektorú z platforiem (napr. Zoom, Cisco Webex, MS Teams, Google Meet)

Témy:

 • občianska participácia, možnosti mladých ľudí zapájať sa do veci verejných
 • riešenie sociálnych problémov v súlade s princípmi demokracie a ľudských práv
 • spolunažívanie s etnickými, náboženskými či sexuálnymi menšinami
 • sloboda prejavu a jej limity
 • nenávistné prejavy v online priestore
 • korektná práca s informáciami (overovanie a triedenie informácii)

Workshopy sú bezplatné.
Časová dostupnosť závisí od možností tímu expertov.

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Struhár, PhD. –  info@no-hate.sk