Poradenstvo

Projektový tím Katedry politológie zabezpečuje poradenstvo v oblasti radikalizácie a jeho prevencie predovšetkým v otázkach:

  • Extrémizmus a demokracia (teoretické vymedzenie, charakteristiky, typológia)
  • Politické aktéri politického extrémizmu a radikalizmu na Slovensku aj v zahraničí
  • Rozpoznávanie neverbálnych prejavov v procese radikalizácie (napr. symbolika, oblečenie)
  • Rozpoznávanie zmien vo verbálnom prejave a správaní v procese radikalizácie
  • Príklady dobrej praxe zo Slovenska (organizácie zabezpečujúce preventívne aktivity pre školy)
  • Príklady dobrej praxe zo zahraničia (príklady preventívnych aktivít)
  • Preventívne aktivity v triede
  • Komunikácia kontroverzných tém a nenávistných prejavov so žiakmi
  • Postupy pri riešení konkrétnych prípadov radikalizácie žiaka

Poradenstvo je bezplatné.
Časová dostupnosť závisí od možností tímu expertov.

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Struhár, PhD. –  info@no-hate.sk