Aktivity pre predmet dejepis

Aktivita č. 1

Pred tým, ako začnete výklad k druhej svetovej vojne, môžete zistiť formou eseje alebo úvahy na tému napr.:

  • Pozícia Slovenského štátu na mape Európy v kontexte druhej sv. vojny.
  • Aké boli dôvody arizácie majetku, ktorý bol vo vlastníctve židovského obyvateľstva na území Slovenského štátu?
  • Osoba ThDr. Jozefa Tisa v kontexte druhej svetovej vojny v pozícii najvyššieho predstaviteľa Slovenského štátu.

Nakoľko by síce išlo o povinnú, ale neklasifikovanú aktivitu, existuje predpoklad, že by sa v daných prácach mohla prejaviť extrémisticky
ladená orientácia žiaka. Navyše, v prípade, že by nasledovala hlbšia analýza daného textu, mohol by sa tak pedagóg na základe určitých indícií (formulácia textu, špecifické slovné spojenia, informačný zdroj,…) vhodným spôsobom zamerať počas výkladu učiva na konkrétne vedomostné, informačné, hodnotové a iné nedostatky u žiakov danej triedy.

Aktivita č. 2

Počas výkladu témy o holokauste na území Slovenského štátu, resp. v Európe dať možnosť žiakom vyjadriť sa aj k tomu, čo je prezentované prostredníctvom „alternatívnych“ médií resp. osôb, ktoré inklinujú k radikálnej pravici a extrémistickej scéne. Je vhodné viesť debatu tak, aby sa každá jedna prezentovaná teória, ktorá holokaust spochybňuje, vyvracia alebo obhajuje, stala predmetom diskusie a neostala nezodpovedaná. Je nutné počas debaty viesť žiakov k tomu, aby sami prišli na to, čo je hlavným motívom pre tých, ktorí holokaust obhajujú, resp. popierajú, aká je ich komunikačná stratégia a kde sa končí sloboda slova a začína kvalifikácia trestného činu.

Aktivita č. 3

Téma SNP je pre pravicovo extrémisticky zmýšľajúcich jedincov často charakterizovaná ako „puč voči suverénnemu štátu iniciovaný sfanatizovanými indivíduami, ktorí boli infikovaní boľševizmom. Stali sa zapredancami Židmi ovládaných mocností, ktorí mali svoje ekonomické záujmy a chceli ich realizovať na úkor slobodných slovenských občanov“. Aby sme vedeli identifikovať rovnako zmýšľajúcich jedincov v triede, je vhodné iniciovať debatu na tému SNP ešte skôr, ako sa začne realizovať samotný výklad témy. u tých, ktorí budú vyššie menovanú charakteristiku SNP obhajovať, resp. ich argumentácia nebude v zhode s oficiálnym výkladom dejín SNP, je možné predpokladať určitú mieru radikalizácie a pravicového extrémizmu.

Ich včasnou identifikáciou môžete predísť nielen konfliktným situáciám počas samotného výkladu, ale i nárastu radikalizácie žiakov vo Vašej triede či škole. Táto aktivita Vám bude nápomocná i v príprave argumentov na témy či myšlienky, ktoré by sa v prípade, že dotyčná osoba bude na hodine počas výkladu až príliš „aktívna“, mohli prostredníctvom nej prezentovať. Rovnako tak by si tieto myšlienky mohli nájsť v radoch spolužiakov svojich adresátov, ktorí by v prípade pocitu nedostatočnej odpovede zo strany pedagóga mohli podľahnúť naučeným frázam, tvrdeniam či heslám a prikloniť sa tak k radikálnej ideológii.

Mohlo by Vás zaujímať

Ľutujeme, v tejto kategórií sa nenachádza žiaden článok