Aktivity pre predmet občianska výchova (časť 1)

Aby sme prinútili žiakov premýšľať o danej problematike hlbšie, ukázali viac, ako iba to, čo je na povrchu, donútili ich zamyslieť sa nad problematikou extrémizmu a nacionalizmu v kontexte, ktorý presahuje učebné osnovy, prinášame Vám aktivity, prostredníctvom ktorých budú musieť žiaci vyvinúť väčšie úsilie, ako tomu je zväčša u hejtovania a komentovania na sociálnych sieťach. To im zároveň umožní sa zamyslieť nad ponúkanými spôsobmi riešenia danej situácie, ktoré prináša najmä radikálna pravica, v súvislostiach, ktoré si doteraz možno neuvedomovali, či ich vedome prehliadali.

Nakoľko podporujeme elementárnu slobodu pedagógov vo vyučovacom procese, nepredkladáme k predmetným úlohám odporúčanú literatúru, z ktorej by mali pedagógovia, resp. žiaci čerpať informácie k daným témam. Predchádzame tým tak k tendenčne ladeným výstupom a podporujeme tak i kreativitu a precíznosť vo výbere literatúry, či iných zdrojov, z ktorých budú žiaci čerpať. Zároveň je to pre pedagógov vhodný spôsob oboznámenia sa s tým, ako a do akej miery sú žiaci schopní pracovať samostatne a bez vplyvu pedagóga pri vyhľadávaní kvalitných a overiteľných zdrojov, z ktorých budú následne spracované aj ich výstupy. Napovie to tak o ich preferenciách a „mentálnych mantineloch“, ktoré sú im v komunikácii na danú tému vlastné a rovnako tak, či sú schopní a ochotní pracovať aj s takým typom informačných zdrojov, ktorý nezodpovedá ich aktuálnemu presvedčeniu v oblasti zadanej témy.

Otázky, ktoré uvádzame k jednotlivým aktivitám, slúžia ako návod pre pedagóga, akým spôsobom postupovať tak, aby sa situácia opísaná v aktivite riešila požadovaným smerom. Neprezentujú sa tak teda žiakom ako pomocné otázky pri zadávaní témy.

Aktivita č. 1

Predstav si, že v meste, v ktorom bývaš, postavila súkromná spoločnosť ubytovňu s kapacitou 400 miest pre pracovníkov neďalekej fabriky, ktorá ponúka svojim zamestnancom pracovné príležitosti a dopyt má najmä po pracovníkoch s nízkou kvalifikáciou. Fabrika sa nebráni dovozu lacnej pracovnej sily z krajín mimo EU, preferuje najmä občanov Srbska, Ukrajiny, či Rumunska. Obyvatelia mesta sa obávajú hluku, najmä v nočných hodinách, zvýšeného počtu priestupkov, resp. trestných činov na území mesta, zriadenie ďalších pohostinstiev, herní či nočných klubov. Naopak, pre mesto predstavujú pracujúci príležitosť v rozvoji mesta a jeho služieb. Navyše, získajú aj z daní plynúcich z ich pobytu v obci.

Akým spôsobom budeš riešiť danú situáciu ako poslanec obecného zastupiteľstva, na ktorého sa obrátili znepokojení občania?

Otázky:

 • Akými aktivitami by si vedel najlepšie integrovať pracovníkov do komunity pôvodných občanov (zohľadniť vek, pohlavie, zručnosti a vzdelanie pracovníkov)?
 • Aký potenciál so sebou prinášajú jednotliví pracovníci (pomocné práce v obci pre pôvodných obyvateľov, gastronomický, kultúrny a i. prínos…)?
 • Aké požiadavky môžu vzniesť voči investorom iní obyvatelia obcí, v ktorých sa realizuje podobný zámer na základe skúseností s týmto procesom?
 • Po oboznámení sa so všetkými skutočnosťami je teda vhodné integrovať pracovníkov zo zahraničia?
Aktivita č. 2

V meste, v ktorom bývaš, sú zriadené viaceré typy základných škôl. Jedna z nich je špecifická tým, že jej žiaci pochádzajú výlučne z rómskych
osád z okolia tvojho mesta. V rámci optimalizácie siete škôl a inklúzie žiakov danej školy dôjde na budúci rok k jej zániku a žiaci, ktorí ju navštevujú, budú prerozdelení do škôl v blízkosti jednotlivých rómskych osád. Do školy, ktorú navštevuje aj tvoj mladší súrodenec, tak pribudnú deti z týchto osád, dokonca niektoré z nich priamo aj do triedy tvojho súrodenca. Ako budeš riešiť danú situáciu?

Otázky:

 • Akou formou navrhneš zoznámiť deti navzájom?
 • Aké opatrenia navrhuješ vykonať, aby sa predišlo konfliktom a nedorozumeniam medzi spolužiakmi, rodičmi nových žiakov s rodičmi pôvodných žiakov a učiteľmi navzájom?
 • Čo môžeš ty sám/sama zo svojej pozície spraviť pre to, aby bola integrácia úspešná?
Aktivita č. 3

Mladá rómska rodina, ktorá žije v rómskej osade, si podala na obecný úrad žiadosť o pridelenie bytu. Rodičia vychovávajú 4 deti, všetky sa pravidelne zúčastňujú na vyučovaní a nemajú neospravedlnené hodiny. Ich hygienický štandard je však minimálny, nakoľko im terajšie podmienky neumožňujú prať, sušiť a uskladňovať šatstvo tak, aby bolo náročné rozpoznať, v akých podmienkach rodina žije. Výsledky v škole majú všetky deti priemerné. Matka sa stará o chod domácnosti, je nezamestnaná, otec pracuje prostredníctvom aktivačných prác cez obec, prípadne príležitostne bez pracovnej zmluvy ako pomocný pracovník na stavbe. Občas pracuje i niekoľko mesiacov mimo domov na sezónnych prácach, tieto práce vykonáva prostredníctvom pracovnej zmluvy. Nakoľko nemajú podlžnosti voči obci ani štátu, je im pridelený trojizbový byt, hneď vedľa bytu, v ktorom bývaš ty s rodičmi. Aký postoj zaujmeš ty, ako budúci sused, resp. tvoja rodina?

Otázky:

 • Aké opatrenia navrhuješ vykonať, aby sa predišlo konfliktom a nedorozumeniam medzi susedmi v bytovke?
 • Čo môžeš ty sám/sama zo svojej pozície spraviť pre to, aby boli susedské vzťahy blízke ideálnemu stavu?
 • Ako by si ty sám/sama mohol/a pomôcť rodine, ktorá sa bude sťahovať do bytu na poschodí, kde bývaš ty s rodičmi?
 • Akú komunikáciu a správanie očakávaš od danej rodiny?
Aktivita č. 4

Člen parlamentnej strany, ktorej sympatizantov považujú za extrémistov a radikálov, poslal oficiálnou cestou starostovi/primátorovi obce/mesta v ktorom bývaš žiadosť, v ktorej vyjadril záujem o poskytnutie obecných/ mestských priestorov v kultúrnom dome za účelom realizácie prednášky na tému: „Čo Vám médiá a historici o tzv. holokauste nepovedia“. Mimovládne organizácie a nezávislé médiá pôsobiace v obci/meste upozorňujú, že prednášky realizované dotyčnou osobou spochybňujú holokaust a glorifikujú osobu Jozefa Tisa. Žiadajú starostu/primátora, aby neposkytol prenájom priestorov. Po medializácii tejto situácie sa organizátor obhajuje slobodou slova a prejavu, potrebou vedeckého bádania a jeho cieľom je sprístupniť občanom zamlčané dejinné súvislosti týkajúce sa nás všetkých. Na prednášku nikoho nenúti ísť, len chce ukázať verejnosti skutočnú pravdu, ktorú môžu, ale i nemusia účastníci prednášky prijať.

Otázky:

 • Akou cestou možno vyriešiť vzniknutú situáciu tak, aby sa prednáška zrušila zo strany organizátora, je to vôbec možné?
 • Za akých podmienok, ak vôbec, by si sa danej prednášky zúčastnil/a?
 • Aké podmienky, resp. odporúčania by bolo možné uložiť organizátorovi tak, aby bola prednáška čo najobjektívnejšia?
Aktivita č. 5

V obci, v ktorej bývaš, chce starosta vysporiadať pozemky pod nelegálnymi stavbami v rómskej osade. Plánuje použiť obecné finančné prostriedky z rozpočtu obce tak, aby predmetné parcely obec vykúpila od ich pôvodných vlastníkov a previedla ich do svojho majetku. Takýmto spôsobom chce následne zlegalizovať všetky stavby v osade. Účelom celého procesu je získať prostriedky zo štrukturálnych fondov EU na budovanie vodovodu a kanalizácie v osade, následne taktiež aj na jej plnohodnotnú elektrifikáciu a postavenie cestnej infraštruktúry, nakoľko do osady vedie iba poľná cesta. Ako poslanec obecného zastupiteľstva si zodpovedný/á za riešenie predmetnej situácie. Občania, ktorí nie sú obyvatelia osady, na teba vyvíjajú tlak, aby si radšej uprednostnil/a projekty smerujúce k revitalizácii obce (oprava chodníkov, námestia, materskej a základnej školy) a zvyšné prostriedky použil na financovanie miestneho futbalového klubu.

Debata:

preferencia financovania osady vs. revitalizácie obce

Otázky:

 • Ako by si vysvetlil/a obyvateľom obce, ktorí Ťa volili do obecného zastupiteľstva situáciu tak, aby mala obec a jej obyvatelia
  z navrhovaného riešenia čo najväčší prospech?
 • Čo môžeš urobiť zo svojej pozície pre to, aby sa neprehlbovala segregácia?
 • Akým spôsobom by si navrhol/a spolufinancovanie predmetných investícií rodinami, ktorých sa daná situácia týka?

 

Ivan Moravčík

Mohlo by Vás zaujímať

Ľutujeme, v tejto kategórií sa nenachádza žiaden článok