Aktivity pre predmet triednická hodina

Za štandardnú náplň triednických hodín možno považovať najmä tie aktivity, ktoré sa podieľajú na bezproblémovom fungovaní vzťahov rodič – učiteľ – žiak (preukazovanie ospravedlnených absencií, podpísané odkazy učiteľa rodičom žiaka v žiackej knižke,…). Rovnako tak sa prostredníctvom nich riešia i aktivity, ktoré majú výlučne informatívny charakter (poučenie o BOZP, povinnosti týždenníka). Triedni učitelia však prostredníctvom nich môžu rozvíjať taktiež sociálne zručnosti žiakov, zapájať sa s nimi do školských súťaží, či plánovať výlety, exkurzie alebo vzdelávacie podujatia realizované mimo strednú školu. Pokiaľ sa rozhodne triedny učiteľ, či už samostatne alebo v kooperácii s učiteľom dejepisu alebo občianskej náuky, pre realizáciu výletu, resp. exkurzie, ktorej cieľom by bola návšteva miesta, ktoré má súvis s predmetnou problematikou (téma holokaustu, SNP, ale i NR SR) bolo by vhodné, aby sa prostredníctvom aktivít realizovaných na triednickej hodine adekvátnym spôsobom naň aj pripravili. Vhodne zvolenými aktivitami tak možno dosiahnuť, aby sa žiaci oboznámili s miestom exkurzie, osobami, ktoré budú na ňom sprostredkovávať informácie a samozrejme aj jej samotným obsahom.
Aby sa využila energia a potenciál, ktorými žiaci disponujú, bolo by prínosné zainteresovať ich do výkladu, ktorý by sa realizoval pred danou exkurziou.

Aktivita č. 1

Triedny učiteľ po tom, ako oboznámi žiakov s plánovanou exkurziou, ktorá bude v kontexte s témou extrémizmu, resp. radikalizmu a dohodne sa s nimi na podmienkach jej realizácie, rozdá každému žiakovi na papieri vytlačenú jednu otázku, ktorá bude korešpondovať s jej miestom a obsahom. Žiak bude musieť do budúcej triednickej hodiny danú otázku vypracovať a následne ju plnohodnotne zodpovedať pred celou triedou. Písomné vypracovanie odovzdá triednemu učiteľovi. Samotná prezentácia by mala trvať cca 2 min., nakoľko je vhodné, aby sa na jednej triednickej hodine zodpovedali všetky otázky. Sankcie v prípade, že úlohu žiak nevypracuje, by mali byť dohodnuté počas rozdávania otázok, aby si každý žiak bol vedomý benefitov, o ktoré prichádza.

Aktivita č.2

Triedny učiteľ navrhne miesta, ktoré by mohli žiaci v rámci exkurzie navštíviť, zadá im termíny, ktoré by boli na realizáciu exkurzie možné a následne stanoví rozpočet, ktorý je pre exkurziu vyhradený. Žiakov rozdelí náhodným výberom napr. do štyroch skupín. Každá skupina bude mať za úlohu pripraviť na ďalšiu triednickú hodinu formou PowerPoint prezentácie v dĺžke cca 5 minút propagáciu a zdôvodnenie, prečo práve za ich návrh by mali spolužiaci zahlasovať. Exkurzia by bola následne realizovaná na základe najvyššieho počtu hlasov spomedzi žiakov danej triedy.

Aktivita č.3

Pre účely definovania jasného postoja žiakov školy voči extrémistickým a radikálnym myšlienkam, skutkom či politike, ktorá danú filozofiu prezentuje, je vhodné vyčleniť vo Vašej škole priestor, ktorý by zodpovedal svojou polohou a veľkosťou aktuálnej situácii, v ktorej sa Vaša škola, región či celá krajina v danom kontexte nachádza. Kreatívne riešený priestor odsudzujúci danú ideológiu, ktorý by súčasne v sebe niesol aj edukačný charakter v podobe kompetencií, ktorými disponuje napr. obec, VÚC, PZ SR, ministerstvo (vnútra, spravodlivosti, školstva,…) či iná inštitúcia. Zároveň by tak prinášal aj námet na diskusiu, čo môže občan v prípade, že sa dostane do kontaktu s extrémistickým činom, od danej inštitúcie očakávať, ak sa na ňu obráti s konkrétnym podnetom.

 

Ivan Moravčík

Mohlo by Vás zaujímať

Ľutujeme, v tejto kategórií sa nenachádza žiaden článok